Huizhou Population 2022

2,684,343
map placeholder

Huizhou Population 2022

Huizhou Population Data (Urban Area)

Other Cities in China